Ordensregler

Indeområder og fællesområder er stilleområder, hvor der ikke må løbes eller udvises voldsom adfærd.

 • Adfærd, der kan skade andre er forbudt overalt.
 • Adfærd, der kan ødelægge inventar m.m. er forbudt overalt .
 • Affald skal både ude og inde kommes i affaldsspande/sække.
 • Ingen elever må forlade skolens område i skoletiden, medmindre særlig tilladelse er givet. 

Klasseværelser

 • Klasserne har ansvaret for klasseværelset.
 • Der skal laves oprydningsplan (dukseordning) til ophængning i klasserne.
 • Ødelagt inventar erstattes af den, der har ødelagt det/klassen.

 

Fællesrum

 • Klasserne omkring de enkelte fællesrum har ansvaret for oprydning der.
 • Der skal laves en oprydningsplan.

 

 

Brug af Computere

 • Computerne er fortrinsvis et arbejdsredskab, og skal bruges som sådan i den daglige undervisning efter de retningslinier, der er fastlagt af skolen.
 • Ved søgning på nettet må der ikke søges på sider af pornografisk eller racistisk karakter  - er du i tvivl, så lad være...
 • Undtagelsesvis og på de maskiner, der er anvist, må der i pauserne spilles, surfes eller chattes på nettet.
 • Maskinerne må ikke benyttes til mobning eller chikane af andre, hverken børn eller voksne.
 • Der må kun gemmes eller down-loades efter gældende retningslinier.

 

Brug af mobiltelefoner

 • Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden - ved overtrædelse inddrages telefonen og afleveres på kontoret.
 • Første gang kan telefonen afhentes ved skoledagens afslutning.
 • Anden gang kan telefonen afhentes efter 2 dage.
 • Ved yderligere tilfælde bliver forældrene inddraget i afhentningen.
 • Mobiltelefoner må ikke benyttes til mobning eller chikane af andre, hverken børn eller voksne, herunder sårende og krænkende SMS-beskeder og fotografering.
 • Fotografering er kun tilladt med den fotograferedes udtrykkelige accept.

 

Opholdsområder

 • De enkelte afdelinger har egne primære opholdsområder, hvor andre elever ikke skal komme i frikvartererne, medmindre andet er aftalt. 
 • De primære undervisningsområder er klasselokalerne samt årgangens fællesområder.
 • Øverste og nederste aula samt gangarealer andre steder end ved egen klasse må kun undtagelsesvis benyttes som undervisningsområde (- der skal være truffet aftale i klassens/årgangens team om fælles retningslinier, før det må finde sted).
 • Øverste aula er også i frikvartererne stilleområde (skolens ansigt udadtil), dog er nederste aula en del af spiseområdet i 10- og 12-frikvarteret.

 

For at sikre acceptabel adfærd reagerer skolen f. eks. ved:

 • En telefonisk eller skriftlig henvendelse til hjemmet
 • Samtaler mellem elev og fag- eller klasselærer
 • Samtaler mellem elev og lærerteam
 • Samtaler på kontoret
 • Indkaldelse af forældre
 • Udelukkelse fra den almindelige undervisning i indtil én uge
 • Eftersidning,
 • Midlertidig overflytning til anden klasse,
 • Varig overflytning til parallelklasse
 • Overflytning til anden skole

Vedtaget i skolebestyrelsen 30.10.2006